Zwroty i reklamacje
 

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przewidzianych art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

  2. Reklamacje dotyczące Towarów lub realizacji umowy sprzedaży należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Sprzedawcy: biuro@res-tires.pl

  3. Klient jest uprawniony do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@res-tires.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

  4. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że występują braki w postaci źle wypełnionego formularza reklamacyjnego lub niewyraźnych zdjęć o które prosi sprzedawca. Odpowiedź ta jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mailowo).

Akceptuję politykę prywatności cookies serwisu.

Info